Anisama 2014: Anúncio adicional de artistas


29/08: Ono Kensho, Kantai kore ku shon − kan kore −, Tanimoto Takayoshi;
30/08: Eri Kitamura, Jigoku no sata ōrusutāzu Ani Takeru jigoku-hen;
31/08: Kanako Ito, Aoi Yuki.

 Fonte: Anisama.tv

Postagens mais visitadas